Oficiální stránky

Obec Vepřová

Územní plán

Územní plán obce Vepřová po vydání Změny č. II

Zveřejněno od: 05. 05. 2018
Zveřejněno do: odvolání

Název Dokument
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres základního členění území
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Schéma – dopravní řešení
Schéma – zásobování vodou, kanalizace
Schéma - energetika,elektronické komunikace
Návrh + odůvodnění - textová část
Změna č. II - Výkres základního členění
Změna č. II - Hlavní výkres
Změna č. II - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Změna č. II - Koordinační výkres
Změna č. II - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Změna č. II - Dopravní řešení