Oficiální stránky

Obec Vepřová

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

obec Vepřová

2. Důvod a způsob založení

 • Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Obec Vepřová vznikla na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právnická osoba, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice, Česká republika

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice, Česká republika

4.3 Úřední hodiny

St: 8.00 – 10.00 a 18.00 – 20.00

4.4 Telefonní čísla

+420 566 666 527

4.5 Čísla faxu

Fax není.

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.veprova.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec.veprova@tiscali.cz nebo obec@veprova.cz

Datová schránka: p4uav3g

4.8 Další elektronické adresy

Nejsou.

5. Případné platby lze poukázat

16020751/0100

6. IČO

00374440

7. DIČ

CZ 00374440

8. Dokumenty

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021
(vyvěšeno: 31. 3. 2022)

Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2022
(vyvěšeno: 28. 3. 2023

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Usnesení zastupitelstva

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

 Obec Vepřová zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 1. na úřední desce – před č.p. 23
 2. na internetové úřední desce na adrese: www.veprova.cz
 3. informace lze dále získat v kanceláři Obecního úřadu Vepřová v úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 1. osobně na Obecním úřadě Vepřová v úředních hodinách.
 2. telefonicky:  566 666 527

Písemně

 1. na adrese: Obecní úřad Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Elektronicky

 1. e-mail: obec.veprova@tiscali.cz nebo obec@veprova.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 2. datovou schránkou: p4uav3g

10. Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 1. osobně na Obecním úřadě Vepřová v úředních hodinách.
 2. telefonicky:  566 666 527

Písemně

 1. na adrese: Obecní úřad Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Elektronicky

 1. e-mail: obec.veprova@tiscali.cz nebo obec@veprova.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 2. datovou schránkou: p4uav3g

11. Opravné prostředky

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím úřadu obce, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadu obce, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty a zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu kraje Vysočina.

 3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím úřadu obce či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lez podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

viz formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 491/2001 Sb.,    o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákon
 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 349/1999 Sb., veřejném ochránci práv
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zákon č. 89/2012 Sb. Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých  zákonů
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

14.2 Vydané právní předpisy obce

viz vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obecní úřad Vepřová nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

16.2 Výhradní licence

Obecní úřad Vepřová neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021
vloženo: 20. 1. 2022

Výroční zpráva z rok 2022
vloženo: 23. 1. 2023

Výroční zpráva z rok 2023
vloženo: 23. 1. 2024

18. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace ohledně neviditelného vlaku a kolaborace s vrahounkým režimem VOZu
(Vyvěšeno dne 7. 6. 2022)