Oficiální stránky

Obec Vepřová

Formuláře

Název Dokument
Kácení dřevin rostoucích mimo les

Fyzické osoby na vlastním pozemku žádají o kácení stromů, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm nebo celková plocha souvislého keřového porostu je větší než 40 m2. Právnické osoby žádají o kácení všech dřevin. 

Žádost o kácení stromu podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Správní poplatek: nevybírá se

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Odvolací orgán: Krajský úřad Vysočina

Ověřování podpisu

Bez žádosti.

Potřebné doklady: Průkaz totožnosti

Další náležitosti: 30,- Kč v hotovosti za 1 podpis

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: Krajský úřad Vysočina

Podrobný popis řešení: K ověření podpisu musí být ten, jehož podpis se ověřuje, osobně přítomen a musí předložit k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo (není-li uvedeno, nebo nelze je zjistit, datum narození). Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou. Listinu, pod kterou se občan podepisuje, si sám přinese, pracovník provádějící ověření podpisu není odpovědný za obsah textu a nemůže občanovi radit, jak by měl text znít. 

Ověřit je možno ve středu od 8 do 10 hod., od 18 do 20 hod, dále dle domluvy.

Tel.: 566 666 527   

Vyřizuje: Alena Blažková

Ověřování shody opisu nebo kopií s listinou

Bez žádosti.

Potřebné doklady: originál listiny a její kopie, která se ověřuje

Další náležitosti: 30,-Kč za jednu stranu ověření

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: Krajský úřad Vysočina

Podrobný popis řešení: K ověření kopie může být provedeno dle originálu listiny, nebo již ověřené kopie listiny. Ověřit nelze: kopii občanského, vojenského a jiného průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby. Zákon č. 41/1993 Sb. stanoví další případy, kdy nelze vidimaci provést.

Ověřit je možno ve středu od 8 do 10 hod., od 18 do 20 hod, dále dle domluvy.

Tel.: 566 666 527   

Vyřizuje: Alena Blažková

SMS info

Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost o dění ve Vepřové jsme zahájili provoz SMS Info, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Služba není zpoplatněna a je určena pro všechny občany obce Vepřová ve věku nejméně 16 let. Počet registrovaných telefonních čísel na jednotlivé domácnosti není omezen.

Chcete dostávat informace nebo zprávy o:
· přerušení dodávek vody, elektrické energie a plynu,
· uzavírkách komunikací,
· konání kulturních a společenských akcí,
· a další užitečné zprávy spojené se životem ve Vepřové?


ZAREGISTRUJETE se k odebírání aktuálních informací! Jak?
Osobně doneste na obecní úřad ve Vepřové uvedený formulář.

Úhrada poplatku ze psa

Bez žádosti.

Potřebné doklady: osobní doklady žadatele

Další náležitosti: doklady prokazující nárok na snížení poplatku nebo na osvobození od poplatku

Lhůta k vyřízení: na počkání

Odvolací orgán: Krajský úřad Vysočina

Podrobný popis řešení: Platba se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 o místních poplatcích. Vztahuje se na psy starší 3 měsíců. 

Poplatník: Fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

Sazba poplatku za rok: 100,- Kč za každého psa

Osvobození: poplatek se neplatí ze psů, jejichž majitelé jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P.

Splatnost: do 31. 4. každého roku

Vydání OP, CD, ŘP

Vydání občanského průkazu, cestovního dokladu, řidičského průkazu apod. vyřídí občané naší obce na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou.

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 31  Žďár nad Sázavou

telefon: 566 688 111

www.zdarns.cz 

Vyžádání informace z informačního systému

Potřebné doklady: platný občanský průkaz žadatele

Další náležitosti: 

a) vyplnit „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ 

b) uhradit poplatek ve výši 50,- Kč

Lhůta k vyřízení: 30 dní

Vyřizuje: Blažková Alena

Žádost – stížnost

Formuláře ke stažení a vytisknutí.

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Formuláře ke stažení a vytisknutí.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Formulář ke stažení a vytisknutí.