Formuláře

Změna trvalého pobytu

Změna trvalého pobytu

Potřebné doklady: předložit platný OP u kterého není oddělen pravý dolní okraj v důsledku změny trvalého pobytu 

Další náležitosti: 

vyplnit "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" přihlašovací lístek musí občan podepsat před pracovníkem ohlašovny)

doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

oprávněná osoba doloží vlastnictví nebo oprávněnost užívat byt pracovníkovi ohlašovny k nahlédnutí

uhradit správní poplatek 50,- Kč

Lhůta k vyřízení: na počkání

 

Odvolací orgán: KÚ Vysočina

 

Podrobný popis řešení: 

změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu,

zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodně ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována,

za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.