Jednací řád zastupitelstva obce Vepřová - 1

Jednací řád zastupitelstva obce Vepřová

Zastupitelstvo obce Vepřová se usneslo podle §96 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

§1

 Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání. průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

§2

Pravomoci zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v §84 a v §85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

§3

 Svolání zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce. Starosta svolává zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 7 dnů (uvedeno příkladmo, neplatí pro mimořádná zasedání; zákon sice lhůtu nestanoví. ale podle ustanovení §93 zákona o obcích, pozor na 7 denní lhůtu pro informování veřejnosti jak je dále uvedeno v §4 bod 7 jednacího řádu) předmětem jeho jednání a zpravidla je řídí. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 2I dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce jak výše uvedeno, svolá jeho zasedání místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva obce.

§4

Příprava zasedání zastupitelstva obce

1)       Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta, případně místostarosta, nebo jiný pověřený člen zastupitelstva obce podle programu stanoveného starostou, přitom stanoví zejména:

a) dobu a místo jednání,

b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,

c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany.

2) Návrhy členů zastupitelstva obce a výborů se předkládají podle obsahu bud' ústně na jednání zastupitelstva obce nebo  písemně.

3) Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel v počtu 1 výtisků prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 3 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.

4) Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:

a) název materiálu

b) jeho obsah,

c) návrh usnesení a důvodovou zprávu.

 

 

5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména :


Jednací řád zastupitelstva obce Vepřová - 2

a)       zhodnocení dosavadního stavu

b)       rozbor příčin nedostatků.

c)    odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.

6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

7) O místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce informuje obecní úřad veřejnost alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce. a to na úřední desce obecního úřadu: kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým (např. prostřednictvím místního tisku, rozhlasu, pop. též jiným vhodným způsobem).

§5

Účast členů zastupitelstva obce na zasedání

1) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva obce, jinak jsou povinni písemně se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

2) Účast na zasedání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§6

Program zasedání

1) Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech. které byly dány na program a o návrzích (přednesených v průběhu zasedání), s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

2) Požádá-li o to písemné člen zastupitelstva obce (výbor), projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího zasedání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li zastupitelstvo obce, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednáni. rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

§7

 Průběh jednání zastupitelstva obce

1) Jednání zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta nebo zvolený předsedající. Zastupitelstvo obce si

může zvolit pracovní předsednictvo.

2) Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje jednání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná náhradní zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu.

3) V zahajovací části jednání předsedající prohlásí. že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program zasedání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každém bodu zvlášť, nechá zeolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání. kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podámy.

4) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

5) Zápis z předchozího zasedání je při  jednání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

F) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.


.Iednací řád zastupitelstva obce Vepřová - 3

7) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva obce písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

8) Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

9) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce a občané (občané - viz. následující bod 11) vymezeno přihlásit jenom do konce rozpravy. Slovo uděluje předsedající.

10) Vyjadřovat se k projednávaným věcem na zasedání zastupitelstva obce má právo každý občan

obce ale i fyzická  osoba vlastnící na území obce nemovitost  (starší 18 let, platí i pro cizí státní občany hlášené v obci k trvalému pobytu).  Uvedeným občanům musí bý't uděleno slovo vždy.

11) Zastupitelstvo obce se usneslo na omezujících opatřeních podle průběhu jednání:

- nikdo nemůže mluvit  v té věci vícekrát než dvakrát,

- doba diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na 2 minuty a u předkladatele na 5 minut),

- technické poznámky se zkracují na dobu 2 minut

12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy

§8

Příprava usnesení zastupitelstva obce

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva obce (případně i občanů).

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise nebo zapisovatel.

31 Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi. jiným členům zastupitelstva, obecnímu úřadu a výborům.

§9

 Hlasování

1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté a ostatních částech návrhu.

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v ně,kolika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty  usnést na dohodovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva obce, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu. starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce. přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.


Jednací řád zastupitelstva obce Vepřová - 4

6) Nepřijme-li zastupitelstvo obce navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant. návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení

7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

8) Usnesení zastupitelstva obce podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.

9) Zveřejnění,usnesení zastupitelstva obce se provádí:

- vyvěšením na úřední desce, pokud není zákonem stanovená jiná forma zveřejnění.

§10

Dotazy členů zastupitelstva obce

1)       Členové zastupitelstva obce mají právo:

- vznášet dotazy, připomínky a podněty na výbory a vedoucí organizačních složek obce, statutární orgány příspěvkových organizací. které obec zřídila, nebo zástupce obce, v orgánech právnických osob, které obec založila a požadovat od nich odpověď;

- požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva obce;

- odpověď a informace budou poskytnuty, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.

2) Odpověď dotazovaný poskytne bezodkladně. Připomínky a podněty, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví dotazovaný písemně, nejdéle do 30 dnů.

3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu. zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.

4) Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

§11

 Péče o nerušený průběh jednání

1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§12

 Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména došlo-li ke skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech se zasedání svolá znovu do 15 dnů způsobem uvedeným v §3 jednacího řádu.

§13

Pracovní komise

1) Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise.

2) Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.


Jednací řád zastupitelstva obce  Vepřová - 5

3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

§14

 Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Obecní úřad vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

2)       V zápisu se uvádí:

-          den a místo jednání.

-          počet přítomných členů zastupitelstva obce,

-          jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,

-          hodina zahájení a ukončení,

-          doba přerušení.

-          jména určených ověřovatelů  zápisu,

-          program jednání

-          průběh rozpravy se jmény řečníků,

-          podané návrhy

-          průběh a výsledek hlasování

-          podané dotazy a návrhy

-          schválené znění usnesení,

-          - další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí

zápisu.

4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Ukládací lhůta pro zápis je 10 let. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu státnímu archivu k archivaci.

5) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§15

 Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Starosta projedná na nejbližší schůzi organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení

zastupitelstva obce.

2) Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce provádí kontrolní výbor. O výsledku kontroly plnění usnesení informuje předseda kontrolního výboru zastupitelstvo obce formou zápisu z jeho kontroly. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta a informuje čtvrtletně zasedání zastupitelstva obce.

§16

 

Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne  27.12.2000

 

 

 

Doležal Jan - starosta