– Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Datum konání: 23. 3. 2020

Obecní úřad Vepřová podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-4/2018-714-6 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Vepřová, v zasedací místnosti v přízemí, v období od 23.3.2020 do 3.4.2020, vždy v pracovních dnech, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Vepřová (zastavěná část obce – intravilán) obce Vepřová.

V pondělí 23.3.2020 a ve středu 1.4.2020 od 13.00 do 17.00 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech od 8.00 do 10.00 hodin bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Zpět nahoru